มอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ๒๕๖๖

ณ หอประชุมหทัยนิรมล