อบรมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน

ณ หอประชุมหทัยนิรมล