ปรัชญา (Philosophy)

 เด่นคุณธรรม     เลิศล้ำวิชา     พัฒนาสังคม

                     ( Focus  on  Ethics , Academic  Excellence , Social   Development  )

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนนารีวิทยา : สร้างคนดีมีคุณธรรม เป็นผู้นำการศึกษา  พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ    ใช้นวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์   สานสายใยชุมชน   ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง " เด่นคุณธรรม เลิศล้ำวิชา พัฒนาสังคม "

      ประวัติ

      โรงเรียนนารีวิทยา 

      Narivittaya School 

    โรงเรียนนารีวิทยา เป็นโรงเรียนคาทอลิก ตั้งอยู่เขตอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2498 ณ บ้านเลขที่ 165 ถนนราษฎรยินดี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี บนเนื้อที่ 11 ไร่ 54  ตารางวา โดยมี ฯพณฯ เปโตร คาเร็ตโต ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งประมุขสังฆมณฑลราชบุรีในขณะนั้น เป็นผู้ดำริ และขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้น หลังจากนั้นได้มอบให้คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ เป็นผู้ดำเนินการ

   ปรัชญา

    โรงเรียนในเครือคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ทุกแห่ง มีปรัชญาการศึกษาที่มาจากจิตตารมณ์และคติพจน์ของคณะ ซึ่งสรุปไว้เป็นปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนว่า                                                       เด่นคุณธรรม เลิศล้ำวิชา   พัฒนาสังคม

     เด่นคุณธรรม  หมายถึง  การปลูกฝังคุณธรรมต่าง ๆ  ในตัวนักเรียนให้ปรากฏเด่นชัดในการดำเนินชีวิต  เช่น มีความซื่อสัตย์  มีความรับผิดชอบ  มีวินัย  มีความกตัญญูรู้คุณ  มีความยุติธรรม ฯลฯ

     เลิศล้ำวิชา       หมายถึง   การหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เป็นนิจ   ฝึกฝนตนเองให้มีความสามารถและมีความชำนาญในการใช้ความรู้ของตนเองให้เต็มที่ คือเป็นเลิศในสิ่งที่ตนรู้

     พัฒนาสังคม  หมายถึง   การนำเอาความรู้ที่ตนได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  ครอบครัว และสังคม  ด้วยจิตสำนึกว่า  ตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม   รู้จักเสียสละและรับใช้ช่วยเหลือตามความสามารถและฐานะของตน  เพื่อยกระดับของสังคมให้ดีขึ้น

cropped-Home-3.png

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน แสงเทียนเหนือดอกทิวลิป

แสงเทียน คือ สติปัญญาและความรู้  ประดุจความสว่างที่จะต้องนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม ดอกทิวลิป เป็นดอกไม้ที่มีสีสวยงาม คงทน และปลูกขึ้นในสถานที่สะอาดเท่านั้น  ประดุจชีวิตที่จะเจริญรุ่งเรือง สดใสมั่นคง ต้องมีรากฐานจากคุณธรรมความดี

 

การขยายและการปรับปรังกิจการของโรงเรียน

            โรงเรียนนารีวิทยา  เดิมเป็นโรงเรียนที่เปิดรับเฉพาะนักเรียนหญิง  รับทั้งประเภทประจำและไปกลับ  แต่ปัจจุบัน  เปิดรับนักเรียนชายในระดันชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ด้วยกิจการของโรงเรียนได้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด  ดังนี้

ปีการศึกษา  2498

พระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต ประมุขมิสซังราชบุรี เป็นผู้ให้กำเนิดโรงเรียนนารีวิทยา  โดยอาศัยทุนของมิสซัง สมทบกับทุนของคณะภคินีสงเคราะห์  ได้สร้างอาคารคาเร็ตโต  เป็นตึกเรียน  3  ชั้น  ขนาดกว้าง  9  เมตร  ยาว  51.6  เมตร  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่   16  พฤษภาคม  2498   ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน โดยมี นางสาวลัดดา    สัตย์วินิจ  

เป็นเจ้าของโรงเรียน  นางสาวอุไร  ทัพศาสตร์  เป็นผู้จัดการ  นางสาวราตรี โลกวิทย์   เป็นครูใหญ่  ให้ชื่อโรงเรียน    “นารีวิทยา” ใช้อักษรย่อว่า “น.ร.ว.” เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 รับนักเรียนไปกลับและประจำ รับนักเรียน ชายตั้งแต่อายุ 4-8  ปี   นักเรียนหญิงรับระหว่างอายุ  4-14  ปี   เป็นทำการสอนตั้งแต่เวลา   08.30 15.45  น. สอนตามหลักสูตรประถมศึกษา(หลักสูตรเทียบภาษาอังกฤษ) มีนักเรียนทั้งสิ้น  199  คน  ครู  7  คน  และในปีนี้ได้มีการขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้นถึงชั้น ม.3 (ป.7)   มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น  387  คน  ครู  15  คน

ปีการศึกษา  2500

            ได้สร้างอาคารเรียนคอนกรีตหลังที่  2  เพิ่มขึ้นอีก  1  หลัง   เป็นตึกชั้นเดียว  ขนาด  5  ห้อง  โรงพละขนาดกว้าง  15  เมตร  ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนได้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6  แต่ในปีนี้รับนักเรียนตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 4   เท่านั้น  มีนักเรียนทั้งสิ้น   568  คน   ครู   18   คน

ปีการศึกษา  2501

            ได้สร้างโรงอาหารพื้นคอนกรีต  ขึ้น  2  หลัง  ขนาดกว้าง  3.50  เมตร  ยาว  72  เมตร   และได้เปลี่ยนแปลงเวลาเข้าเรียน เป็น  08.45 – 15.00  น. มีนักเรียนทั้งสิ้น  605  คน  ครู  21  คน

ปีการศึกษา  2502

            -      ได้รับเงินอุดหนุนประเภทโรงเรียนดี   ประเภทเงินอุดหนุนครูช่วยสอนโรงเรียนราษฎร์

            -      ได้จัดตั้งหน่วยกองยุวกาชาดในโรงเรียนขึ้นเป็นครั้งแรก

          -      แต่งตั้ง พระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต  ในนามมิสซังโรมันคาทอลิก เป็นเจ้าของโรงเรียน

            -     นางสาวลัดดา  สัตย์วินิจ   แทนเจ้าของโรงเรียน

            -       มีนักเรียนทั้งสิ้น   677   คน   ครู   24   คน

ปีการศึกษา  2503

-          สร้างเสาธงคอนกรีตขึ้นที่หน้าอาคารคาเร็ตโต

-          เปลี่ยนแปลงผู้บริหารตำแหน่งผู้จัดการจาก  นางสาวอุไร  ทัพศาสตร์   เป็น  นางสาวชนิด  กาญจนวาณิชย์

-          เปิดห้องสมุดโรงเรียน 

-          มีนักเรียนทั้งสิ้น    732   คน   ครูประจำ   26   คน 

ปีการศึกษา 2504

-     สร้างอาคารเรียนสามชั้น  เพิ่มขึ้นอีก   1  หลัง  ขนาดกว้าง  9  เมตร  ยาว  52  เมตร  ใช้เป็นที่พักของ

       คณะซิสเตอร์ผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

            -     นางสาวราตรี   โลกวิทย์   ครูใหญ่   ลาศึกษาต่อ   นางสาวชนิด  กาญจนวาณิชย์  เป็นผู้รักษาการแทน

-     มีนักเรียนทั้งสิ้น    797   คน   ครู   26   คน 

ปีการศึกษา  2505

            -      วันที่  14  พฤษภาคม   2505   กระทรวงศึกษาธิการประกาศรับรองวิทยฐานะโรงเรียน

            -      มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารตำแหนงผู้จัดการ จาก  นางสาวชนิด  กาญจนวาณิชย์  เป็น นางสาวยี่สุ่น โลนา

            -     มีนักเรียนทั้งสิ้น    910    คน    ครู    30   คน

ปีการศึกษา  2506

            -     สร้างโรงละคร  ขนาดกว้าง  8  เมตร  ยาว   10  เมตร  ต่อจากอาคารชั้นเดียว

            -     มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารจาก  นางสาวราตรี  โลกวิทย์  เป็น  นางสาววชิรา   กฤษบำรุง

            -     มีนักเรียนทั้งสิ้น    982  คน   ครู   30   คน  

 

ปีการศึกษา   2507

            -    นางสาวลัดดา   สัตย์วินิจ    เป็นผู้แทนเจ้าของโรงเรียน   นางสาวยี่สุ่น  โลนา  เป็นผู้จัดการ

                  และนางสาววชิรา  กฤษบำรุง  เป็นครูใหญ่

            -    มีนักเรียนทั้งสิ้น   1,012   คน   ครู   33   คน 

 

ปีการศึกษา   2508

-     เปลี่ยนแปลงครูใหญ่  จาก  นางสาววชิรา  กฤษบำรุง   เป็น นางสาวอุไร  ทัพศาสตร์

-     มีนักเรียนทั้งสิ้น    1,012  คน    ครู   35   คน

 

ปีการศึกษา  2509

            -    มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารตำแหน่งครูใหญ่  จาก  นางสาวอุไร  ทัพศาสตร์   เป็น  นางสาววชิรา  กฤษบำรุง

-    มีนักเรียนทั้งสิ้น   1,090    คน   ครู   37   คน

 

ปีการศึกษา  2510

-          ไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร

-          มีนักเรียนทั้งสิ้น  1,090   คน   ครู   37   คน

 

ปีการศึกษา  2511

-     สร้างอาคารเรียนเป็นตึก   3   ชั้น  ขนาดกว้าง  10  เมตร  ยาว   30  เมตร  และสร้างโบสถ์ขั้น  1   

      หลัง   เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธีทางศาสนาและสร้างโรงพละขนาดกว้าง  9  เมตร   

      ยาว   66  เมตร  ที่หน้าโบสถ์   พร้อมด้วยห้องทดลองวิทยาศาสตร์  ขนาดกว้าง   9  เมตร  ยาว 

      12  เมตร   1   ห้อง

 -    ขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.4) ปีแรกเปิดเฉพาะ ม.ศ.4 เท่านั้น

-     เปลี่ยนผู้บริหารตำแหน่งครูใหญ่จาก  นางสาววชิรา  กฤษบำรุง  เป็น  นางสาวจำเนียร  ชุนฟ้ง

      ตำแหน่งผู้จัดการ จาก นางสาวยี่สุ่น  โลนา   เป็น  นางสาวอุไร   ทัพศาสตร์

                -     มีนักเรียนทั้งสิ้น   1,100    คน    ครู    45   คน

 

ปีการศึกษา  2512

-          เปลี่ยนผู้บริหาร ตำแหน่งผู้จัดการ จาก  นางสาวอุไร  ทัพศาสตร์   เป็น   นางสาวยีสุ่น   โลนา

-          มีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายครบสาย

                -          มีนักเรียนทั้งสิ้น   1,166    คน    ครู    47   คน 

ปีการศึกษา   2513

            -     สร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก  1  หลัง  คือ  อาคารนิรมล   3  ชั้น  ขนาดกว้าง   9  เมตร  ยาว   30   เมตร

                  มีจำนวน    16   ห้องเรียน

-     เปลี่ยนผู้บริหาร  ตำแหน่งครูใหญ่ จาก  นางสาวจำเนียร   ชุนฟ้ง   เป็น   นางสาวบุญเรือน  หมั้นทรัพย์

-     มีนักเรียนทั้งสิ้น   1,312    คน    ครู    55   คน

 

ปีการศึกษา   2514

            -    สร้างอาคารเรียนอนุบาลเพิ่มอีก   1  หลัง   อาคารกุมารี   เป็นอาคารเรียน   2  ชั้น  ขนาดกว้าง  10   เมตร           

                 ยาว   35  เมตร  มีจำนวน   7   ห้องเรียน

            -    เปิดแผนการเรียนระดับ ม.ศ. 4-5  เป็นแผนศิลป์  เพิ่มอีก   1  แผน

            -    มีนักเรียนทั้งสิ้น   1,377   คน   ครู    57   คน

 

ปีการศึกษา  2515

-     โรงเรียนปิดยุบชั้นเรียนระดับ ม.ศ. 4-5  เป็นการชั่วคราว  เนื่องจากขาดแคลนครูที่สอนในระดับมัธยม

       ศึกษาตอนปลาย และภาวะเศรษฐกิจบีบรัด

-      มีนักเรียนทั้งสิ้น  1,397    คน    ครู    57    คน

 

ปีการศึกษา  2516

            -      ขยายชั้นเรียนระดับอนุบาลปีที่ 1-2  เพื่อเปิดรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่  3  ปี บริบูรณ์

            -      ได้จัดให้มีการเรียนวิชาอนุกาชาดเข้าในหน่วยกิจกรรมพิเศษ  ทุกชั้นที่มีอนุกาชาด

            -       มีนักเรียนทั้งสิ้น   1,460   คน    ครู   57    คน

 

ปีการศึกษา  2517

            -     ผู้บริหารนางสาวลัดดา  สัตย์วินิจ   เป็นผู้แทนเจ้าของโรงเรียน   นางสาวยี่สุ่น โลนา  เป็นผู้จัดการ                       

                   และ   นางสาวบุญเรือน  หมั้นทรัพย์   เป็นครูใหญ่

          -      เริ่มเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน มีการแข่งขันกีฬาสี

            -      มีนักเรียนทั้งสิ้น   1,502    คน   ครู    60   คน

 

ปีการศึกษา  2518

-          เริ่มจัดให้มีหัวหน้าสายและคณะกรรมการโรงเรียน

-          มีนักเรียนทั้งสิ้น    1,462    คน    ครู    55   คน

 

ปีการศึกษา  2519

            -     มีนักเรียนทั้งสิ้น     1,468     คน    ครู     55    คน

 

ปีการศึกษา   2520

            -     มีนักเรียนทั้งสิ้น    1,492   คน    ครู    55    คน

ปีการศึกษา   2521

            -   ได้จัดให้มีการชุมนุมศิษย์เก่าขึ้นเป็นครั้งแรก  โดยมี นางสาวกัลยา   วงศ์ประดู่  เป็นประธาน

      ดำเนินการจัดงาน  เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนสร้างอาคารเรียน

            -    โอนโรงเรียนเข้าเป็นของมิสซังคาทอลิกกรุงเทพฯ  เมื่อวันที่  21 สิงหาคม 2521 โดยมี นางสาวบุญเรือน 

                    หมั้นทรัพย์  เป็นผู้ลงนามแทน ผู้รับใบอนุญาต

            -     มีนักเรียนทั้งสิ้น   1,504   คน   ครู   57   คน

 

ปีการศึกษา   2522

-     เปลี่ยนแปลงผู้จัดการ จาก นางสาวยี่สุ่น  โลนา  เป็น  นางสาววชิรา  กฤษบำรุง

-     มีนักเรียนทั้งสิ้น   1,606    คน    ครู    60   คน

 

ปีการศึกษา   2523

            -    นางสาวบุญเรือน  หมั้นทรัพย์   เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและครูใหญ่  นางสาววชิรา   กฤษบำรุง  ผู้จัดการ

                  นางสาวจงจิต  เจริญวิชา  เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาการ

            -    มีนักเรียนทั้งสิ้น   1,635   คน    ครู    60   คน

 

ปีการศึกษา  2524

     -    เปลี่ยนผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ จาก นางสาวจงจิต  เจริญวิชา  เป็น นางสาวลัดดา  ทะนุผล 

            -   มีนักเรียนทั้งสิ้น   1,519   คน   ครู    62   คน

 

ปีการศึกษา   2525

            -   ขอขยายชั้นเรียนระดับ ม.4-6 แผนการเรียนคณิต-อังกฤษ  ปีแรกเปิดเฉพาะ ม.4

            -    จัดสัมมนาครูประจำปี

            -    มีนักเรียนทั้งสิ้น    1,638   คน    ครู   68   คน

 

ปีการศึกษา   2526

            -    นางสาวสมปอง   ทับปิง   เป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน

            -    ขยายชั้นเรียน ม.5 แผนการเรียนอังกฤษ-คณิตศาสตร์

            -    มีนักเรียนทั้งสิ้น   1,687   คน    ครู    75   คน

 

ปีการศึกษา  2527

      -    ขยายชั้นเรียนถึงชั้น ม.6  แผนการเรียน อังกฤษ-คณิตศาสตร์

            -   มีนักเรียนทั้งสิ้น   1,742  คน   ครู   81   คน

 

ปีการศึกษา  2528

        -    เปลี่ยนตำแหน่งผู้จัดการ จาก  นางสาวสมปอง  ทับปิง   เป็น  นางสาวยีสุ่น  โลนา

                  -    สร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก   1   หลัง  ชื่อว่า อาคารดวงหทัย  เป็นอาคาร  4  ชั้น  ขนาด  กว้าง   27  เมตร 

                  ยาว   78  เมตร   เพื่อใช้เป็นห้องเรียน   โรงอาหาร   ห้องประชุม  ห้องคอมพิวเตอร์  และห้องปฏิบัติการทาง

                 ภาษาอังกฤษ

                 -    เพิ่มแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอีก   1  แผน  คือ  แผนอังกฤษ-สังคม

-    มีนักเรียนทั้งสิ้น   1,720    คน   ครู   83   คน

ปีการศึกษา  2529

            -     เปิดอาคารเรียน อาคารดวงหทัย   เมื่อวันที่   14  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2530

            -    เปลี่ยนผู้บริหารตำแหน่งผู้จัดการ จาก นางสาวยี่สุ่น   โลนา   เป็น นางสาววีนา  ชุนฟ้ง

          -    เพิ่มแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมปลายอีก  1  แผน  คือ  แผนวิทย์-คณิต

            -    มีนักเรียนทั้งสิ้น    1,735   คน  ครู   82   คน

 

ปีการศึกษา  2530

            -    เปิดบ้าน มารีย์บริบาล  รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน  ที่มีอายุระหว่าง 2-3  ปี 

            -    เปลี่ยนผู้บริหารตำแหน่ง ครูใหญ่ จาก นางสาวบุญเรือน  หมั้นทรัพย์   เป็น นางสาวดรุณี  ศรีมงคล

-    เปลี่ยนตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต จาก นางสาวบุญเรือน  หมั้นทรัพย์  เป็น นางสาวบุญญา  

      นันทพรพิสุทธิ์

            -    มีนักเรียนทั้งสิ้น   1,810   คน   ครู   89   คน

 

ปีการศึกษา  2531

            -   เปลี่ยนหลักสูตรอนุบาล จาก 2  ปี  เป็น  3  ปี  และรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่  3  ปีบริบูรณ์

          -   สร้างห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ (Sound Lab)

            -   มีนักเรียนทั้งสิ้น   1,896   คน   ครู   77   คน

 

ปีการศึกษา  2532

-          ขออนุญาตรับนักเรียนชายเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา จัดเป็นสหศึกษาในชั้น ป.1-6

-          นางสาวรัชกร  โรจน์ศรีสกุล  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2531  ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนดีเด่น  รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

-          สร้างศาลาพักร้อนสำหรับผู้ปกครอง  ที่หน้าอาคารดวงหทัย  1  หลัง

-          มีนักเรียนทั้งสิ้น    2,115   คน   ครู   82   คน

 

ปีการศึกษา  2533

      -     เปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต จาก นางสาวบุญญา  นันทพรพิสุทธิ์  เป็น

                    นางสาวสมปอง   ทับปิง

            -     มีนักเรียนทั้งสิ้น   2,239   คน   ครู   87   คน

 

ปีการศึกษา   2534

     -     ปรับปรุงการใช้หลักสูตรใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับกาลสมัยในทุกระดับชั้น

            -    มีนักเรียนทั้งสิ้น   2,375   คน   ครู    85   คน

ปีการศึกษา   2535

            -    เปลี่ยนแปลงผู้จัดการ จาก นางสาววีนา   ชุนฟ้ง   เป็น  นางสาวอุษณีย์   เหมบุตร

            -    มีนักเรียนทั้งสิ้น    2,439    คน   ครู    91   คน

 

ปีการศึกษา  2536

          -     เด็กหญิงเมธิรา  กฤษณะเศรณี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลพระราชทาน

            -    มีนักเรียนทั้งสิ้น   2,529   คน   ครู   103   คน

 

ปีการศึกษา  2537

            -    ฯพณฯ  เปโตร  คาเร็ตโต  ผู้ก่อตั้งโรงเรียน  ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  16  พฤศจิกายน  2537  และจัดตั้งเป็น

                    กองทุน กองทุนคาเร็ตโต  เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่ผู้ยากไร้และสืบทอดเจตนารมณ์ของท่าน

          -     คัดเลือกนักเรียนเรียนดี ทุน Top –Ten  นักเรียนที่จบ ม.3 เข้าเรียนต่อ ม.4

            -     มีนักเรียนทั้งสิ้น   2,720    คน    ครู    105    คน

 

ปีการศึกษา  2538

            -     โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ ว่าเป็นสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน                             

                    จริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2538

-          จัดสรรทุนการศึกษา  Top-Five  สำหรับนักเรียนชั้น ป.6  เข้าเรียนต่อ ม. 1  ที่โรงเรียนนารีวิทยา

-          นางสาวพรศิรินทร์  สุดแสง   ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น  ด้านศิลปวัฒนธรรม

-          มีนักเรียนทั้งสิ้น   2,900   คน    ครู   117    คน

 

ปีการศึกษา   2539

            -    นางสาวพรศิรินทร์  สุดแสง  นักเรียนระดับมัธยมปลาย ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2539

-    ได้รับโล่รางวัลในด้านการประกวดการจัดกิจกรรมวันแม่ดีเด่นจากสภาสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2539

            -    มีนักเรียนทั้งสิ้น   3,079    คน    ครู   113   คน

 

ปีการศึกษา   2540

            -    เปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้จัดการ  จาก  นางสาวอุษณีย์  เหมบุตร   เป็น  นางสาวมะลิวัลย์  ปรมัตถ์วิโรจน์

            -    มีนักเรียนทั้งสิ้น   3,155   คน   ครู   127   คน

 

ปีการศึกษา  2541

            -    ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในการดำเนินงาน โครงการ

                   โรงเรียนสีขาว ได้ผลดี โดยสถานศึกษาปลอดจากสารเสพย์ติด  การพนัน  สื่อลามกและการทะเลาะวิวาท

            -     มีนักเรียนทั้งสิ้น   3,249    คน   ครู   133   คน

 

ปีการศึกษา   2542

            -    เปลี่ยนแปลงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ จาก  นางสาวดรุณี   ศรีมงคล   เป็น  นางสาวอุษณีย์   เหมบุตร

      -    การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับ ก่อนประถม  ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา    ปีการศึกษา

                   2542-2546  จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

            -     สัมมนาครูประจำปี  “สิทธิมนุษยชนศึกษา

            -    มีนักเรียนทั้งสิ้น   3,277   คน   ครู   134   คน

ปีการศึกษา  2543

            -   เปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต จาก นางสาวสมปอง ทับปิง  เป็น  นางสาวสุภา 

                  ทองอำไพ   และตำแหน่งผู้จัดการ จาก นางสาวมะลิวัลย์  ปรมัตถ์วิโรจน์ เป็น  นางสาวนรา   นิยมไทย

          -   โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา   ขนาดใหญ่ใหญ่  ประจำปี

                  การศึกษา  2543

            -   สัมมนาครูประจำปี  สื่อศึกษา

            -   มีนักเรียนทั้งสิ้น   3,265   คน    ครู   135   คน

 

ปีการศึกษา  2544

            -   เปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้จัดการ จาก นางสาวนรา   นิยมไทย  เป็น  นางสาวสายทิพย์  ระดมกิจ

            -   มีนักเรียนทั้งสิ้น   3,190   คน    ครู   134   คน

 

ปีการศึกษา   2545

            -    เปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้จัดการ  จากนางสาวสายทิพย์  ระดมกิจ   เป็น  นางสาววิไลวรรณ   ยนปลัดยศ  

                   และมอบหมายให้ นางสาวอารยา  ภานุศรี   เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่

          -    ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            -    นางสาวอรพิมพ์  รักษาผล   ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนรางวัลพระราชทาน

            -    สัมมนาครูประจำปี “E.Q.”  /  การสื่อสารเพื่อให้เกิดการเรียนรู้

            -    มีนักเรียนทั้งสิ้น   3,225  คน    ครู   136   คน

 

ปีการศึกษา  2546

            -     เปลี่ยนแปลงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ จาก นางสาวอุษณีย์  เหมบุตร  เป็น  นางสาวอารยา   ภานุศรี  และ

                    นางสาวสุภาวดี   แข็งกิจ   ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ 

            -    เปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต จาก นางสาวสุภา  ทองอำไพ  เป็น นางสาวอุษณีย์  

                    เหมบุตร

     -    นางสาวอรพิมพ์  รักษาผล  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแต่งคำประพันธ์ (กลอนสุภาพ)

            -     ปรับปรุงวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้นให้ได้มาตรฐานตามการปฏิรูปการศึกษาแนวใหม่

            -     มีนักเรียนทั้งสิ้น   3,177    คน    ครู   131   คน

 

ปีการศึกษา   2547

            -     ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  คือ นางสาวอุษณีย์   เหมบุตร    ผู้จัดการ คือ  นางสาววิไลวรรณ  ยนปลัดยศ   

                    อาจารย์ใหญ่  คือ   นางสาวอารยา   ภานุศรี   ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ คือ นางสาวสุภาวดี   แข็งกิจ

      -     เปลี่ยนแปลงการใช้หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ  

-    สร้างหลังคาสนามอเนกประสงค์  พื้นสนามและประตูโรงเรียน  ระยะเวลาดำเนินงาน  วันที่  15  มีนาคม

      31 สิงหาคม  2547  งบประมาณ   19,000,000  บาท

            -   สัมมนาครู จิตวิญญาณครูตามแบบพ่อบอสโกและการจัดทำโครงงานกลุ่มสาระต่างๆ

-     มีนักเรียนทั้งสิ้น   3,121   คน    ครู   135   คน

ปีการศึกษา  2548

            -     เปลี่ยนแปลงผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  จาก  นางสาวอุษณีย์   เหมบุตร  เป็น  นางสาว ประยงค์ศรี 

                    แย้มสุนทร

               -     เปลี่ยนตำแหน่งผู้จัดการ  จาก  นางสาววิไลวรรณ  ยนปลัดยศ  เป็น  นางสาวศรีเวียง   อาภรณ์รัตน์

-     อบรมสัมมนาครูประจำปี    “จิตวิญญาณครู

               -     มีนักเรียนทั้งสิ้น   3,171    คน   ครู   133   คน

 

ปีการศึกษา   2549

            -     นางสาวประยงค์ศรี  แย้มสุนทร   ตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต    นางสาวศรีเวียง  อาภรณ์รัตน์    

                    ตำแหน่งผู้จัดการ   นางสาวอารยา   ภานุศรี    ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  

            -     สร้างห้องสมุดดิจิตอลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเจริญ

                    พระชนมายุครบ  50 พรรษา  ทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่ง

      รัฐบาล  เป็นเงิน  800,000  บาท  และใช้งบประมาณของโรงเรียน   เงินบริจาคของผู้ปกครองและผู้มีจิต

      ศรัทธา  เป็นเงิน  120,000  บาท  รวมเป็นเงิน  2,000,000  บาท

 -    จัดงานฉลองโรงเรียนครบ  50  ปี

-    มีนักเรียนทั้งสิ้น   3,197    คน   ครู   137   คน

 

ปีการศึกษา  2550

     -     นางสาวประยงค์ศรี  แย้มสุนทร   ตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต    นางสาวศรีเวียง อาภรณ์รัตน์  

                    ตำแหน่งผู้จัดการ   นางสาวอารยา   ภานุศรี    ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  

     -     ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ (อนุบาล) “อักแนส” ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง  71,441,601  บาท

            -     รับการประเมินคุณภาพ รอบ 2 จาก สมศ. ระหว่างวันที่  28-30  มิถุนายน 2550

            -     สัมมนาครู กระแสเรียก: การเป็นครู /  "ระบบดูแลช่วยเหลือของคุณพ่อบอสโก”

            -     มีนักเรียนทั้งสิ้น   3,072    คน   ครู   134    คน

 

ปีการศึกษา  2551

-          เปลี่ยนแปลงผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต จาก นางสาวประยงค์ศรี  แย้มสุนทร เป็น นางสาวศรีเวียง  อาภรณ์รัตน์  และตำแหน่งผู้จัดการ 

-     เปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการ จาก นางสาวอารยา   ภานุศรี    เป็น นางสาวนรา  นิยมไทย  

-    นางสาวศรีเวียง  อาภรณ์รัตน์  และ นางประนอม  ยอดสันติ ได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

      ครูอาวุโส จากคุรุสภา

 

 

-     เปิดอาคารเรียนอาคารมารีบริบาล

-     การรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ “ระดับทอง”

-     ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 9) จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี

-     สัมมนาครูโรงเรียนในสังกัดคณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ ครู: ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

            -     มีนักเรียนทั้งสิ้น   3,028    คน   ครู   134    คน

 

ปีการศึกษา  2552

     -     นางสาวศรีเวียง  อาภรณ์รัตน์  ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ   นางสาวนรา  นิยมไทย  ผู้อำนวยการ

            -     นางสาวนรา  นิยมไทย  ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินเดีย

            -     ปรับปรุงห้องเรียน ห้องประกอบการเรียนการสอนเป็นห้องปรับอากาศ  งบประมาณ  7,544,550  บาท

            -     รัฐให้การอุดหนุนรายหัวนักเรียนจาก  60 %  เป็น  70 %  และนักเรียนอนุบาล 1 ได้รับอุดหนุนรายหัวทุก

                   คนที่มีอายุครบ  3  ปีบริบูรณ์ เกินก่อน  16 พฤษภาคม

            -     จัดสัมมนาครูประจำปี หัวข้อ “สภาพสังคมไทยที่ท้าทายพันธกิจขององค์กร”

     -     มีนักเรียนทั้งสิ้น   3,008    คน    ครู   125    คน

 

ปีการศึกษา  2553

-          นางสาวศรีเวียง  อาภรณ์รัตน์  ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ  นางสาวนรา  นิยมไทย ผู้อำนวยการ

-          นางสาวนรา  นิยมไทย  ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

-          เปิดอาคารเรียนอักแนส

-          ติดพัดลมไอน้ำที่หอประชุม “หทัยนิรมล”   ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง  100,000  บาท

-          ปรับปรุงห้องเรียน ห้องประกอบ          งบประมาณ   480,000   บาท

-          ชมรมศิษย์เก่า ฯ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล  ติดพัดลมไอน้ำบริเวณสนามอเนกประสงค์  จำนวน  14  ตัว  เป็น  321,077   บาท

-          เปิดสอน Intensive English Program  ในระดับอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6

-          ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551

-          จัดอบรมสัมมนาครู หัวข้อ “อัตลักษณ์ของครูในโรงเรียนคาทอลิก”

-          มีนักเรียนทั้งสิ้น   3,157    คน   ครู   120   คน

 

ปีการศึกษา  2554

-          เปลี่ยนแปลงผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต จาก นางสาวศรีเวียง  อาภรณ์รัตน์  เป็น นางสาวสมปอง  ทับปิง

-          เปลี่ยนแปลงผู้จัดการ จาก นางสาวศรีเวียง  อาภรณ์รัตน์  เป็น นางสาวสายทิพย์   ระดมกิจ

-          เปิดสอน Intensive English Program  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

-          จัดอบสัมมนาครูเชิงปฏิบัติการ  ประจำปี  “แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่อนาคต”

-          ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกผู้รับใช้ฯ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และครูโรงเรียนนารีวิทยา  ซื้อเครื่องดนตรี Yamaha จำนวน  33  ชิ้น  จาก คุณดิลก  ศิริโชติ   เป็นเงิน 1,706,600  บาท  คุณดิลก  ลดให้ 6,600  บาท  คงเหลือที่จ่ายจริง  1,700,000  บาท 

-          ชมรมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และครูโรงเรียนนารีวิทยา  จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งชุด จำนวน   50   ชุด สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา   เป็นเงิน  579,500   บาท

-          มีนักเรียนทั้งสิ้น  3,297    คน   ครู  115   คน   

ปีการศึกษา  2555

-          ปรับปรุงหอประชุมหทัยนิรมล อาคารดวงหทัย ชั้น 3  เป็นห้องแอร์ ใช้งบประมาณ  5,000,000  บาท

-          ปรับปรุงห้องสื่อการเรียนชั้น 3 เป็นห้องรับรองวิทยากร  ใช้งบประมาณ  100,000  บาท

-          มีนักเรียนทั้งสิน   3,379   คน   ครู   115   คน

 

ปีการศึกษา  2556

-          เปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการจาก นางสาวนรา  นิยมไทย  เป็น นางสาวอารยา   ภานุศรี 

-          เปลี่ยนแปลงผู้จัดการจาก นางสาวสายทิพย์  ระดมกิจ  เป็น นางสาวอุรษา  ทองอำไพ

-          นางสาวมีนา  พึ่งพรพระ  ศึกษาต่อทางด้านศาสนา

-          นางสาวสุนทรีย์  ลิ้มจี้จง   ดูนักเรียนประจำ

-          นางสาวนงเยาว์  ชมภูนุช และ นางสาวสุมาลี  ยนปลัดยศ  เกษียณอายุ  ปฏิบัติงาน  42 ปี ได้รับเงินบำเหน็จ  ท่านละ 420,000  บาท พร้อมโล่

-          นางคนึงนิจ  กลัดเข็มทอง  เกษียณอายุ  ปฎิบัติงาน  32  ปี ได้รับเงินบำเหน็จ  348,000  บาท

-          นางมุรธา  น้อยบุญรอด  เกษียณอายุ ปฏิบัติงาน  30  ปี ได้รับเงินบำเหน็จ  300,000  บาท

-          นางบุบผา  ใจมุ่ง   ลาออกสุขภาพไม่ดี  ปฏิบัติงาน  14  ปี ได้รับเงินบำเหน็จ   48,000  บาท

-          นางกลอยใจ   ศรีมงคล  ลาออกสุขภาไม่ดี   ปฏิบัติงาน  17  ปี ได้รับเงินบำเหน็จ 84,000   บาท

-          มีนักเรียนทั้งสิ้น  3,381  คน  ครู 113  คน  ครูจ้างสอน  36  คน  

 

ปีการศึกษา 2557

-          นางสาวอารยา ภานุศรี  ผู้อำนวยการ ไปเรียนภาษาที่ประเทศอินเดีย

-          นางนภาพร  ศรีมงคล  เกษียณอายุ  ปฏิบัติงาน  42 ปี ได้รับเงินบำเหน็จ   420,000  บาท

-          นางปัทมา  วรวงศ์ไกรศรี   ลาออกปฏิบัติงานครบ  19 ปี 11  เดือน  ได้รับเงิน  119,000  บาท

-          นางสมรักษ์  เลิศสิริวิชัย  ลาออกสุขภาพไม่ดี  ปฏิบัติงานครบ 17 ปี 11 เดือน  ได้รับเงิน 95,000  บาท

-          นางอุไรวรรณ  วงศ์ณะลา  ลาออกย้ายกลับภูมิลำเนา  ปฏิบัติงานครบ  20 ปี 11  เดือน  ได้รับเงิน 131,000 บาท

-          โรงเรียนได้ติดตั้งลิฟต์และก่อสร้างต่าง ๆ  เป็นเงิน  1,053,496  บาท

-          ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม อาคารดวงหทัย  เป็นเงิน  25,250  บาท

-          ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ห้องดิจิตอล อาคารดวงหทัย จำนวน  60  เครื่อง เป็นเงิน 1,140,650 บาท

-          จัดทำห้องขับร้อง  เป็นเงิน               บาท

-          ค่าเฟอร์นิเจอร์หอประชุม   เป็นเงิน  250,000  บาท

-          ปรับปรุงห้องวิชาการและห้องบุคลากร   เป็นเงิน  267,960  บาท

 

 

-          ปรังปรุงห้องธุรการ   เป็นเงิน 474,000  บาท

-          ติดเครื่องปรับอากาศห้องพักครูชั้น 2 อาคารดวงหทัยเพิ่ม 1 ตัว 16,000  บาท และเปลี่ยนเครื่องปรับ

อากาศที่ห้องป้อมยามใหม่  เป็นเงิน  17,000  บาท

-          ค่าต่อเติมหลังคา กันสาดด้านหน้า เปลี่ยนรางไฟฟ้า งานรื้อแผ่นโปรลี่ เป็นแผ่นเมทัลชีสใส ทำกันสาดทางเดิน 2 ข้าง และหลังคาบริเวณถังน้ำชั้น 4 อาคารดวงหทัย  เป็นเงิน  507,000  บาท

-          มีนักเรียนทั้งสิ้น  3,338   คน  ครู  108  คน  ครูจ้างสอน  50  คน

 

ปีการศึกษา 2558

-          นางสาวสมปอง  ทับปิง   ผู้รับใบอนุญาต  ได้รับเลือกเป็นรองอธิการิณีเจ้าคณะ

-          ครูเกษียณอายุ  1  ท่าน  ได้แก่   นางณรินทร์ทิพย์  ท้วมผาสุข  ปฏิบัติงานมาครบ 41 ปี ได้รับเงินบำเหน็จจำนวนเงิน 420,000 บาท   พร้อมโล่

-          ซ่อมแซมโรงรถโครงหลังคาเหล็กเมทัลชีส พร้อมติดตั้ง โรงรถตรงกลางหลังคา 2 ด้าน และโรงรถด้านข้าง หลังคาด้านเดียว  เป็นเงิน  1,227,900  บาท

-          ค่าย้ายเสา-หม้อแปลงไฟฟ้าที่บ้านมารีย์บริบาล  เป็นเงิน  170,613.89  บาท

-          ค่าเปลี่ยนหลังคาอาคารนอน  หลังคาด้านล่าง ห้องอาบน้ำ เด็กประจำ ทำฝาห้องนอน ห้องนอนซิสเตอร์  ห้องเก็บของ  ห้องบันไดทางขึ้น ทำรางน้ำฝนสแตนเลส  ท่อต่อน้ำฝน  งานไฟ งานพัดลม นักเรียนประจำ  เป็นเงิน  1,098,300  บาท

-          โรงเรียนได้รับงบประมาณพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เป็นเงิน  931,000  บาท

-          มีนักเรียนทั้งสิ้น  3,261   คน   ครู  115  คน  ครูจ้างสอน   36 คน

ปีการศึกษา 2559

-          เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานฝ่ายโภชนาการโรงเรียนจาก นางสาวศิริพร  เสียงไพเราะ เป็น นางสาวมนฤดี  ฤกษ์มณีชัย  

-          จัดงานฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนนารีวิทยา

-          ครูเกษียณอายุ  2  ท่าน ได้แก่ นางมลินีย์  ยคชรัฐ  ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 33 ปี  รับเงินบำเหน็จ  386,000  บาท พร้อมโล่ นางสาวโสภี  พระวิจิตร์    ปฏิบัติหน้าที่มา 36 ปี รับเงินบำเหน็จให้  420,000  บาท  พร้อมโล่

-          ครูได้รับเกียรติบัตรครูเอกชนดีเด่น  จำนวน  14  ท่าน  ได้แก่ ซิสเตอร์อารยา  ภานุศรี   นางนภัสสร์ภร 

วิทยเดโชเศรษฐ์   นางสาวจิราภรณ์  กลัดเข็มทอง  นางศุภวรรณ  สุมารินทร์  นางมลินีย์  ยคชรัฐ 

นางสาวเรณู  กระแจ่ม   นางสาวรัชนี  ตั้งสมบูรณ์  นางจงรักษ์  ปิ่นกระจาย  นางสาวสุดใจ  นาคชัง  

นางสาวอรุณี  สุมารินทร์   นางอัญชลี  เสียงใหญ่   นางรจนา  พลขยัน   นางสาวศศิเพ็ญ  จิตอุทัศน์  และ

นางสุพัตรา  มัธยมชาติ

-          เปลี่ยนม่านหน้าต่างในวัดน้อย ชุดใหม่ เพราะของเก่าเสื่อมสภาพ รวม 14 ช่อง ๆ ละ 10,950 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  153,300  บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

-          ได้ปรับปรุงเปลี่ยนหลังคา ซ่อมแซมอาคารต่าง ๆ เช่น งานอาคารคาเร็ตโต  งานอาคารลุยยีนา  (บ้านพักซิสเตอร์, เยาวนารี) งานอาคารนิรมล  งานอาคารพระแม่เทเรซา  งานโครงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์  และงาน Renovate งานแผงซุ้มประตู Alucarbon  มูลค่างานก่อสร้าง 5,036,205.26  บาท  ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อการศึกษา ส่วนลด 36,205.26 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

-          งานปรับแก้ Over-Under Volte/Phase protection MDB เป็นเงิน 20,125 บาท ค่าติดตั้งโคมไฟสลับสี เป็นเงิน 52,500 บาท ค่าติดตั้งโคมไฟส่องสนามบาส เป็นเงิน 116,500 บาท  ค่างานเปลี่ยนหลอดไฟห้องธุรการ-ห้องอธิการ-ห้องอำนวยการ เป็นเงิน 7,030 บาท ค่าติดตั้งหลอดไฟและพัดลมที่โรงจอดรถมอเตอร์ไซด์  17,280  บาท

-          ค่าปรับปรุงซ่อมแซมส่วนต่างๆของโรงเรียน เช่น งานป้ายหน้าโรงเรียน  ที่พักข้างซุ้มประตู  เปลี่ยนเชิงชายด้านหลังโรงซักรีด  กันสาดด้านหน้า  งานอาคารดวงหทัย  อาคารอักแนส  อาคารอเนกประสงค์  อาคารบริบาล   อาคารบ้านพรพัชร และงานอื่นๆ เป็นจำนวนเงิน  581,583.68  บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสามบาทหกสิบแปดสตางค์)

-          โรงเรียนได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด cctv เป็นจำนวนเงิน  216,391  บาท

-          ซื้อรถกระบะใหม่ราคา 777,000 บาท และค่าหลังคาไฟเบอร์ทรงเตี้ย 29,500  บาท ค่าทำเบาะหนัง  16,000 บาท 

-          ค่าเปลี่ยน Capacitor Bank ตู้ MDB ข้างอาคารกุมารี  ค่าเดินสายระบบคอนโทรล Capacitor Bank MDB  ใหม่ทั้งหมดอาคารอักแนส  ค่าป้ายชื่อตำแหน่งตู้ไฟ  ค่าติดตั้งตู้คอนโทรลปั้มน้ำ(น้ำเสีย) ห้องซักรีด  ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงข้างอาคารกุมารี/ข้างอาคารอักแนส และค่าติดตั้งโคมไฟเวทีการแสดง รวมทั้งสิ้น 343,062.20  บาท

-          มีนักเรียนทั้งสิ้น   3,102  คน   ครู 119   คน  ครูจ้างสอน  32  คน

 

ปีการศึกษา 2560

-          ครูเกษียณอายุ 3  ท่าน นางสาวจิราภรณ์  กลัดเข็มทอง ปฏิบัติหน้าที่  39 ปี รับเงินบำเหน็จ  420,000 บาท

พร้อมโล่  นางศุภานุช  ทองเจริญ  ปฏิบัติหน้าที่  30 ปี 9 เดือน รับเงินบำเหน็จ  318,000  บาท และ            นางสมสุข  ศรีโยธิน  ปฏิบัติหน้าที่ 29 ปี 11 เดือน รับเงินบำเหน็จ  298,500 บาท พร้อมโล่

-          ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ดังนี้ ตู้ Rack พร้อมอุปกรณ์  จำนวนเงิน 7,000 บาท งานระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนหลอดไฟ LED อาคารคาเร็ตโต ชั้น 1-3 จำนวนเงิน 113,615 บาท  งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง อาคาร

มารีอา ชั้น 1-3 จำนวนเงิน 88,548  บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  209,163  บาท

-          ปรับปรุงงานเดินรางเก็บสาย VGA และสาย HDMI ในอาคารเทเรซา  อาคารดวงหทัย  อาคารนิรมล  อาคารอักแนส ห้องคอมพิวเตอร์ศูนย์การเรียนรู้  ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 5   ห้องโถงชั้น 1  อาคารอักแนส  เป็นเงินจำนวน 37,700 บาท และงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าปลั๊ก Power ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารคาเร็ตโต  อาคารดวงหทัย อาคารอักแนส และอาคารนิรมล  เป็นจำนวนเงิน  90,344  บาท 

 

-          ปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั่วไป  จำนวนเงิน  16,735  บาท  ค่าบริการปรับปรุงระบบไฟฟ้า  ตู้เมนไฟและสายเมน เดินสาย+ราง  อาคารซักรีด ชั้น 2 จำนวนเงิน  42,688  บาท ค่าบริการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เดินสาย+ราง และติดตั้งระบบแสงสว่าง (อาคารซักรีด ชั้น 2)  จำนวนเงิน  97,486  บาท

-          ปรังปรุงระบบไฟฟ้าอาคารนิรมล  อาคารคาเร็ตโต  โรงจอดรถ และอาคารมารีย์บริบาล  จำนวนเงิน  34,574  บาท  และ ค่า Overheacl profite   จำนวนเงิน  3,457  บาท  ค่าบริการล้างและซ่อมบำรุงแอร์  จำนวนเงิน  16,900  บาท และค่า Overhead profite  จำนวนเงิน  1,690  บาท

-          จ่ายค่า Down payment ค่าอุปกรณ์งานเครื่องเสียง (งวดที่ 1)  จำนวนเงิน 1,300,000 บาท 

-          ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง จำนวนเงิน  717,596.12  บาท   งานปรับปรุงเปลี่ยนห้องน้ำ จำนวน 17 ห้อง เป็นเงิน 1,148,617.87  บาท  งานต่อเติมหลังคากันสาด Canopy ภายนอก  ด้านหลังอาคารเดิมกันฝนและงานปูกระเบื้องพื้นและผนัง Siding Metal Sheet  ทางเดินกันตก  จำนวนเงิน 60,859.96  บาท  งานปรับปรุงหลังคา

อเนกประสงค์ระหว่างด้านหลัง งานปูกระเบื้อง  เสากรุกระเบี้องโชว์และรางน้ำสแตนเลส จำนวนเงิน 439,849.19 บาท  งานห้องน้ำผู้ปกครอง 6 ห้องและห้องน้ำอนุบาล 4 ห้อง ห้องเก็บของแม่บ้าน  อ่างล้างหน้าแปรงฟันเด็กอนุบาลและปูกระเบี้องทางเดิน/ผนัง จำนวนเงิน 911,172.57  บาท  งานห้องน้ำและห้องเก็บของ  676,549.71 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  3,954,645.10  บาท 

-          ปรับปรุงห้องธุรการ ย้ายเคาเตอร์ หุ้มเสาหลังคาเคาเตอร์เก่า ทำตู้ลิ้นชักติดหินแกรนนิตระหว่างเสากับตู้เก่าบุพนังด้านหลังระหว่างตู้และหุ้มเสา ย้ายเคาเตอร์เก่าขึ้นไปติดตั้งชั้นสองห้องสมุด ปรังปรุงแทนแม่พระ เป็นเงินทั้งสิ้น  134,200  บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

-          ติดตั้งโปรเจคเจอร์สำหรับห้องเรียนเพิ่ม โดยซื้อเครื่องชาร์ป LED LC 60LE275X พร้อมขาแขวน

HD 6500 จำนวน 9 เครื่องๆ ละ 31,000  บาท  รวมเป็นเงิน 279,000  บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

-          ซื้อรถตู้ค้นใหม่ ราคา 1,200,000 บาท ค่าทะเบียน 5,500  บาท  และค่าปรับปรุงรถ 48,500  บาท  รวมยอดจ่ายทั้งสิ้น  1,254,000  บาท  (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

-          น.ส.ฟารีดา  ศิลาเลข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าเฝ้ารับพระราชทานทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2560 จำนวนเงิน  18,000  บาท ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

-          มีนักเรียนทั้งสิ้น  3,090   คน  ครู   139  คน  ครูจ้างสอน  27  คน

 

ปีการศึกษา 2561

-          เปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการ จาก นางสาวอารยา  ภานุศรี  เป็น นางสาวนิตยา  โจสรรค์นุสนธิ์

-          ครูเกษียณอายุ  3  ท่าน ได้แก่  นางนภัสสร์ภร  วิทยเดโชเศรษฐ์  ปฏิบัติหน้าที่ 43 ปี รับเงินบำเหน็จ  420,000 บาท พร้อมโล่   นางสาวรัชนี  ตั้งสมบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ 35 ปี  รับเงินบำเหน็จ  420,000 บาทพร้อมโล่        ครูนันทิยา    บัวทอง    ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 18 ปี 10 เดือน  รับเงินบำเหน็จ  106,000  บาท พร้อมโล่ และนางรจนา  พลขยัน  ลาออกย้ายตามสามี ปฏิบัติหน้าที่ 19 ปี 3 เดือน รับเงินบำเหน็จ  111,000  บาท

-          เปลี่ยนหม้อแปลงและเพิ่มสายเมนและ Modity ตู้ MDB เป็นเงิน 377,000  บาท

-          ปรังปรุงห้องวงโยธวาทิต อาคารคาเร็ตโต  เป็นจำนวนเงิน  400,000 บาท  

 

 

-          ชมรมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และครู เลือกตั้งประธานชมรมคนใหม่ ได้แก่ นายกสานติ์  ปัญญาชัยรักษา แทน ดร.ภาสรี เล้ากิจเจริญ  เนื่องจากได้ครบวาระ

-          ต่อเติมหลังคาโบสถ์และแผงบังตาข้างโบสถ์ซ้อมห้องดนตรี อาคารคาเร็ตโต  ทำความสะอาดรางน้ำ งานรื้อและติดตั้งรางน้ำสแตนเลสใหม่ รวมเป็นเงิน  690,000 บาท

-          มีนักเรียนทั้งสิ้น  3,064  คน  ครู 146  คน  ครูจ้างสอน  22  คน

ปีการศึกษา 2562

-          ครูเกษียณอายุ  4  ท่าน  ได้แก่  นางศุภวรรณ  สุมารินทร์  ปฏิบัติหน้าที่  37 ปี รับเงินบำเหน็จ 420,000 บาท พร้อมโล่  นางสาวเรณู  กระแจ่ม  ปฎิบัติหน้าที่ 36 ปี รับเงินบำเหน็จ 420,000 บาท พร้อมโล่  นางกอบกุล  เยาวรักษ์  ปฏิบัติหน้าที่ 27 ปี 11 เดือน รับเงินบำเหน็จ  244,500 บาท พร้อมโล่ และนางวนิดา  ปิยะรักษ์  ปฏิบัติหน้าที่ 23 ปี 11 เดือน รับเงินบำเหน็จ  190,500 บาท พร้อมโล่

-          ค่าประตูสแตนเลส เปิด-ปิด ทางด้านอนุบาล 1  เป็นจำนวนเงิน  60,000  บาท

-          ค่าซ่อมปรับปรุงพื้นเก่าอาคารมัสซาเรลโล ขัดพื้นเวทีหน้าแม่พระ เป็นเงินทั้งสิ้น 195,682 บาท  ทาแล็ตเกอร์ บานประตู ห้องประชุมชั้น 2  ซุ้มเขตนักบวชด้านหน้า  ซ่อมปรับปรุงห้องน้ำ อาคารเทเรซา จำนวนเงิน 43,000 บาท

-          แข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ (ระดับประเทศ) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 รับโล่และเกียรติบัตรพร้อมเงินสด จำนวน 2,000 บาท

-          ชมรมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และครูโรงเรียนนารีวิทยา  เลือกประธานคนใหม่ นางสุวรรณา  วชิรศรีสุนทรา แทน นายกสานต์  ปัญยาชัยรักษา  เนื่องจากติดภารกิจไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้

-          โรงเรียนนารีวิทยา ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ทางด้านการศึกษากับโรงเรียนประถมเฉิงตูหลงเฉวียนอี้      ที่  8,9

-          การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ในระดับประถมศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

-          การประกวดสวดมนต์หมู่นองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

-          ได้รับเกียรติบัตร ระดับประถมศึกษาปีที่ 6   ผลสอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์  1  คน  วิชาภาษาอังกฤษ  3  คน

-          เปิดห้องดนตรีของโรงเรียนนารีวิทยา  นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี วันที่ 21 กันยายน 2561

-          จัดทำตะข่ายกันนกอาคารอักแนส ชั้น 4 เป็นเงิน 520,000 บาท และโดมสนามอเนกประสงค์ เป็นเงิน  457,500  บาท

-          ค่าหลังคาไฟเบอร์รุ่น 840 สีดำ พร้อมอุปกรณ์ติดรถดีแม็กซ์แค็บ เลขทะเบียน 1 ฒธ-3210 จำนวนเงิน 28,500 บาท

 

 

 

-          ปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า จาก 315 เป็น 500 KYA และอื่นๆ รวมเป็นเงิน  1,073,845 บาท

-          ชมรมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และครู จัดกิจกรรมนารีฯ เดิน-วิ่งการกุศล ครั้งที่ 14 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ รายได้สมทบทุนสร้างห้อง STEM ROBITICS ROOM และจัดซื้ออุปกรณ์ใช้ประกอบการเรียน ROBOTICS

-          นักเรียนทั้งสิ้น  3,121  คน  ครู 147  คน  ครูจ้างสอน  30  คน

 

ปีการศึกษา 2563

-          ครูเกษียณอายุ  2  ท่าน  ได้แก่ นายวันชัย   สันติตรานนท์  ปฏิบัติหน้าที่  25  ปี 7 เดือน รับเงินบำเหน็จ  420,000   บาท พร้อมโล่   นางสาวลัดดาวัลย์  โตเหมือน  ปฏิบัติหน้าที่  17  ปี 11 เดือน รับเงินบำเหน็จ      95,000  บาท พร้อมโล่ และครูพิสมัย  ศรีแก้ว ลาออกเพื่อประกอบอาชีพอื่น ปฏิบัติหน้าที่  37 ปี รับเงิน 420,000 บาท

            -   มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการจาก นางสาวอุรษา  ทองอำไพ   เป็น นางสาวมนฤดี  ฤกษ์มณีชัย

            -     นักเรียนทั้งสิ้น   3,178  คน  ครู   151  คน  ครูจ้างสอน  33  คน

 

ปีการศึกษา 2564

-          ครูเกษียณอายุ  2  ท่าน  ได้แก่ นางอมรรัตน์  ลาสองชั้น  ปฏิบัติหน้าที่  14  ปี 6 เดือน รับเงินบำเหน็จ        55,200 บาท พร้อมโล่  นางสาวสุดใจ  นาคชัง ปฏิบัติหน้าที่  36 ปี  รับเงินบำเหน็จ  420,000  บาท พร้อมโล่

-          โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2563

-          นักเรียนทั้งสิ้น   3,148   คน  ครู  147   คน  ครูจ้างสอน  36  คน

 

ปีการศึกษา 2565

-          โรงเรียนได้ปรับปรุงห้องสมุดระดับมัธยมศึกษา ใช้งบประมาณ  1,200,000  บาท

-          นักเรียนทั้งสิ้น  3,091  คน  ครู  157  คน  ครูจ้างสอน  39  คน

-          โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบระดับภาคกลางโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565