ผู้บริหารโรงเรียน

1.11
1.12

หัวหน้าฝ่าย

IMG_6560

นางสาวสุดใจ นาคซัง

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

IMG_6571

นางสุพัตรา มัธยมชาติ

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

IMG_6572

นางศุภวรรณ สุมารินทร์

หัวหน้าฝ่ายธุรการและการเงิน

IMG_6701

นางสาวจันทร์เพ็ญ โชคเหมาะ

หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

Black White Minimalist Letter BG Logo (400 x 400 px) (272 x 343 px)

นางสาวศศิเพ็ญ จิตอุทัศน์

หัวหน้าฝ่ายจิตตาภิบาล

IMG_6580

นางวัลภา บุญพัดส่ง

หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

คณะครู