ครูระดับชั้นอนุบาล 1

IMG_6526

นางนิศา ชมสุวรรณ

ห้องอนุบาล 1/1 (IEP)

IMG_6516

นางสาวปภัสนันท์ ติเยาว์

ห้องอนุบาล 1/2 (IEP)

IMG_6521

นางสาวปุณณภา ตุ้มเกณฑ์

ห้องอนุบาล 1/3 (IEP)

IMG_6510

นางสาววรรณิภา อุ้มปรีชา

ห้องอนุบาล 1/4 

IMG_6509

นางอมรรัตน์ ลาสองชั้น

ห้องอนุบาล 1/5

IMG_6522

นางสาวขวัญนรี สีทอง 

ห้องอนุบาล 1/6

ครูระดับชั้นอนุบาล 2

IMG_6515

นางสาวจุฑามาศ บุญสอง

ห้องอนุบาล 2/1 (IEP)

IMG_6532

นางกมลทิพย์ ทำนิล

ห้องอนุบาล 2/2 (IEP)

IMG_6507

นางสาวสิริชานันท์ ไขประกาย

ห้องอนุบาล 2/3 (IEP)

IMG_6494

นางอ้อมใจ นุชน้อมบุญ

ห้องอนุบาล 2/4 (IEP)

IMG_6512

นางสาวนิตยา สอนกิ่ม

ห้องอนุบาล 2/5

IMG_6537

นางสินีกุล แก้วประดิษฐ์

ห้องอนุบาล 2/6

รูปฟ้าฟอร์มและชุดขาว สำหรับไว้ต่อใบประกอ_128

นางสาวนิภาธร เสียงเกษม

ห้องอนุบาล 2/7 

ครูระดับชั้นอนุบาล 3

IMG_6531

นางกชกร อินทับเมฆ

ห้องอนุบาล 3/1 (IEP)

IMG_6500

นางกนกลักษณ์ พันธ์พิรักษ์

ห้องอนุบาล 3/2 (IEP)

IMG_6499

นางสาวธิดาพร เรืองกูล

ห้องอนุบาล 3/3 (IEP)

IMG_6528

นางสาวเฉลิมศรี ชัยมงคล

ห้องอนุบาล 3/4 

IMG_6530

นางฐิติวรรณ สุขอนันต์

ห้องอนุบาล 3/5

IMG_6514

นางนารีรัตน์ ปรัชญาดำรงพล

ห้องอนุบาล 3/6

IMG_6523

นางสุพัตรา จันทร์หอม

ห้องอนุบาล 3/7