ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

IMG_6644

นางสาวศิริลักษณ์ โนนทนวงษ์

ประถมศึกษาปีที่ 1/1 (SMEP)

IMG_6638

นางสาวภารณี ยินดี

ประถมศึกษาปีที่ 1/2 (SMEP)

IMG_6628

นางสาวจุฑามาศ กวินธวัชชัย

ประถมศึกษาปีที่ 1/3 (SMEP)

เสาวภากร

นางเสาวภากร เสาใบ

ประถมศึกษาปีที่ 1/4

รูปฟ้าฟอร์มและชุดขาว สำหรับไว้ต่อใบประกอ_159

นางสาวพัชราวลี แลเพลิน

ประถมศึกษาปีที่ 1/5

IMG_6640

นางสาวโสภี พระวิจิตร์

ประถมศึกษาปีที่ 1/6

258186

นางสาวศรีสุดา จตุรชัยมงคล

ประถมศึกษาปีที่ 1/7

ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

IMG_6629

นางอรทิพย์ หนุนภักดี

ประถมศึกษาปีที่ 2/1 (SMEP)

IMG_6664

นางสาวจิราพร เย็นกลม

ประถมศึกษาปีที่ 2/2 (SMEP)

รูปฟ้าฟอร์มและชุดขาว สำหรับไว้ต่อใบประกอ_20

นางสาวดวงรัตน์ โพธิกัณหะ

ประถมศึกษาปีที่ 2/3 (SMEP)

รูปฟ้าฟอร์มและชุดขาว สำหรับไว้ต่อใบประกอ_155

นางสุธาสินี น้อยบุญรอด

ประถมศึกษาปีที่ 2/4

IMG_6635

นางสาวอภิสมา พะณะงาม

ประถมศึกษาปีที่ 2/5

IMG_9355

นางสาวสุภาภรณ์   อภิวันทา

ประถมศึกษาปีที่ 2/6

IMG_6634

นางทรรศนีย์ บัวทอง

ประถมศึกษาปีที่ 2/7

ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

รูปฟ้าฟอร์มและชุดขาว สำหรับไว้ต่อใบประกอ_125

นางพนิตสิรี รัตนมุง

ประถมศึกษาปีที่ 3/1 (SMEP)

IMG_6795

นางสาวสุกานดา เกตุมานพ

ประถมศึกษาปีที่ 3/2 (SMEP)

IMG_6672

นางวนิดา ปิยรักษ์

ประถมศึกษาปีที่ 3/3 (SMEP)

IMG_6681

นางสาวพิศุทธิ์ หมื่นบวร

ประถมศึกษาปีที่ 3/4

IMG_6649

นางสาวมลิ เอี่ยมสอาด

ประถมศึกษาปีที่ 3/5

IMG_6648

นางสร้อยจินดา คำเกิด

ประถมศึกษาปีที่ 3/6

รูปฟ้าฟอร์มและชุดขาว สำหรับไว้ต่อใบประกอ_97

นางสาวศศิมา อุ่นภักดิ์

ประถมศึกษาปีที่ 3/7

ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

IMG_6566

นางสาวคณิศร ภู่ทอง

ประถมศึกษาปีที่ 4/1 (SMEP)

267549

นางสาวณัชชา อำนวยผล

ประถมศึกษาปีที่ 4/2 (SMEP)

IMG_6625

นางปิยพร บุญฤทธิ์

ประถมศึกษาปีที่ 4/3 (SMEP)

IMG_6624

นางสาวปิยนุช สุขแก้ว

ประถมศึกษาปีที่ 4/4

รูปฟ้าฟอร์มและชุดขาว สำหรับไว้ต่อใบประกอ_158

นางสาวอรอนงค์ พรมวงศ์

ประถมศึกษาปีที่ 4/5

รูปฟ้าฟอร์มและชุดขาว สำหรับไว้ต่อใบประกอ_176

นางสาวกมลทิพย์ ทองอำไพ

ประถมศึกษาปีที่ 4/6

รูปฟ้าฟอร์มและชุดขาว สำหรับไว้ต่อใบประกอ_103

นางสาววนิดา ยงยืน

ประถมศึกษาปีที่ 4/7

ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รูปฟ้าฟอร์มและชุดขาว สำหรับไว้ต่อใบประกอ_79

นางสาวน้ำทิพย์ วิมูลชาติ

ประถมศึกษาปีที่ 5/1 (SMEP)

IMG_6575

นางสาวพัชรี นิลเจียรนัย

ประถมศึกษาปีที่ 5/2 (SMEP)

IMG_6614

นางไพลิน น้อยพานิช

ประถมศึกษาปีที่ 5/3 (SMEP)

263315

นางสาวรสสุคนธ์ แกงเขียว

ประถมศึกษาปีที่ 5/4

รูปฟ้าฟอร์มและชุดขาว สำหรับไว้ต่อใบประกอ_63

นางสาวศิริรัตน์ สว่างวงษ์

ประถมศึกษาปีที่ 5/5

รูปฟ้าฟอร์มและชุดขาว สำหรับไว้ต่อใบประกอ_141

นางวัฒนา โซเซ็ง

ประถมศึกษาปีที่ 5/6

รูปฟ้าฟอร์มและชุดขาว สำหรับไว้ต่อใบประกอ_102

นางสาวอาสม๊ะ ดาหะตอ

ประถมศึกษาปีที่ 5/7

ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

IMG_6594

นางณัฐกฤตา พุ่มพวง

ประถมศึกษาปีที่ 6/1 (SMEP)

IMG_6573

นางสาวนพวรรณ ตนุเลิศ

ประถมศึกษาปีที่ 6/2 (IEP)

รูปฟ้าฟอร์มและชุดขาว สำหรับไว้ต่อใบประกอ_116

นางสาวอรณัญช์ ศรีประเสริฐ

ประถมศึกษาปีที่ 6/3 (IEP)

รูปฟ้าฟอร์มและชุดขาว สำหรับไว้ต่อใบประกอ_145

นางสาวกฤติยา ระดมกิจ

ประถมศึกษาปีที่ 6/4

IMG_6683

นางสาวบัว จารุหังสินธุ์

ประถมศึกษาปีที่ 6/5

รูปฟ้าฟอร์มและชุดขาว สำหรับไว้ต่อใบประกอ_144

นางสาวสมประสงค์ ดีประเสริฐ

ประถมศึกษาปีที่ 6/6

รูปฟ้าฟอร์มและชุดขาว สำหรับไว้ต่อใบประกอ_115

นางสาววีณา วิโรจนะ

ประถมศึกษาปีที่ 6/7

IMG_6662

นางกอบกุล เยาวรักษ์

ประถมศึกษาปีที่ 6/8