Get Adobe Flash player

pic01
เด็กหญิงวิไลวรรณ  ปริญญากร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2  ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทกีฬาลีลาศ 

 AIR 28411

เด็กหญิงวิไลวรรณ   ปริญญากร   - เด็กชายพิเชษฐ์ ศรีเนียมช่วง

  • ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาลีลาศ Standard Class C ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค 2 “เพชรบุรีเกมส์”
  • ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทกีฬาลีลาศ Standard Class B ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค 2 “เพชรบุรีเกมส์”
  • เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ณ จังหวัดขอนแก่น
  • เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ณ จังหวัดภูเก็ต