Get Adobe Flash player

20130718 132040

ผลการประกวดสุนทรพจน์
        โรงเรียนเอกชน
  “พลังเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน”
     

 

การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

 20130718 132040

ระดับประถมศึกษา

เด็กชายสุทธิภัทร        จิตรแหง                                 ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงสโรชา         แสงพิรุณ                                ได้รับรางวัลเหรียญทอง

เด็กหญิงชุติมณฑกาญจน์ ศิริธรรมรัตน์                   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

เด็กหญิงอาทิตยา        เสนาพันธ์                              ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาววรวรรณ        ศิลาวรรณ                                ได้รับรางวัลเหรียญทอง

นางสาววรางคณา      ศรีวัฒนกุล                               ได้รับรางวัลเหรียญทอง

  

การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาไทย

 

20130718 131841

ระดับประถมศึกษา

เด็กหญิงชญานิศวร์    พลากรอเนกพัฒน์                  ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงชนัญชิดา      ประพฤติกิจ                            ได้รับรางวัลเหรียญทอง

เด็กหญิงศดานันท์     ผลงาม                                      ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวเพลงอักษร   พวงทอง                                 ได้รับรางวัลเหรียญทอง

  

  

การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษจีน

 20130718 131748

    

ระดับประถมศึกษา

เด็กหญิงพรวินท์         องค์พิสุทธิ์                              ได้รับรางวัลเหรียญทอง

เด็กหญิงเมษินี            อภิกุลชาติกิจ                          ได้รับรางวัลเหรียญทอง

เด็กหญิงจุฑารัตน์      เรืองจุ้ย                                    ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

ระดับมัธยมศึกาษตอนต้น

เด็กหญิงชนสรณ์        วงศ์จินดาศักดิ์                       ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

เด็กหญิงณัฐริณีย์        เกตุคลองเขิน                          ได้รับรางวัลเหรียญเงิน